Zelfstandig ondernemer

Wie aan de ene kant van de Nederlands-Belgische grens woont en (onder meer) aan de andere kant van de grens activiteiten verricht als zelfstandig ondernemer, krijgt te maken met de regelgeving van zijn woon- en werkstaat.

Ondernemerstype

Een grensoverschrijdend ondernemer kan worden opgedeeld in diverse categorieën:

  • Ondernemer in hoofd- of bijberoep;
  • Ondernemer binnen en/of buiten een vennootschap (vb: BV of BVBA);
  • Ondernemer met vestiging in de eigen woonstaat, maar met (ook) activiteiten over de grens;
  • Ondernemer met vestiging in de eigen woonstaat, maar eveneens met vestiging of vaste inrichting over de grens;
  • Ondernemer met uitsluitend vestiging over de grens;

Wetgeving

Op ondernemers is (doorgaans) de wetgeving van de vestigingsstaat van toepassing, al moet worden opgemerkt dat individuele situaties kunnen verschillen, zodat het steeds verstandig is de persoonlijke situatie goed op te volgen. Immers (ook) de woonstaat blijft op diverse terreinen in beeld. 
Naast de nationale wetgeving van de woon- en de vestigingsstaat gelden fiscaalrechtelijk ok de bepalingen van het Nederlands-Belgisch dubbelbelastingverdrag en sociaalrechtelijk de bepalingen uit de Europese coördinatieverordeningen (Vo. 1408/71 EU en Vo. 883/04 EU).    

Fiscaliteit

Wie over de grens onderneemt wil vanzelfsprekend graag weten wat de gevolgen zijn op fiscaal terrein. De Nederlandse en Belgische fiscaliteit verschillen immers sterk. Zowel qua tariefstelling als qua toepasselijke zakelijke en persoonsgebonden aftrekposten, kunnen de verschillen behoorlijk oplopen. Vanzelfsprekend stelt zich daarbij dan de vraag of wordt gewerkt binnen of buiten vennootschapsvorm, of over de grens gebruikt wordt gemaakt van een geregelde vaste basis en/of vaste inrichting, etc…
Kortom, goed inzicht in de eigen fiscale positie en eventueel ook die van de vennootschap, kan onverwachte en/of vervelende discussies met de fiscus, helpen voorkomen. Voor deskundig advies en begeleiding kan steeds in contact worden getreden met het Nederlands-Belgisch Centrum. 

Sociale zekerheid

Onder sociale zekerheid moet onder meer worden verstaan de toepasselijke wetgeving aangaande pensioenen, ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en gezinsbijslagen zoals kinderbijslagen en andere vormen van toeslagen. Wie over de grens onderneemt kan te maken krijgen met toepassing van het sociale verzekeringsrecht van zijn woonstaat en/of zijn vestigingsstaat. Grensoverschrijdend ondernemers in hoofd- of bijberoep, binnen of buiten vennootschap, doen er goed aan hun situatie (tijdig) te laten toetsen door een deskundige van het Nederlands-Belgisch Centrum. 

Ziektekosten

Een van de eerste belangrijke vragen die moet worden onderzocht bij het opzetten van grensoverschrijdende activiteiten, is hoe en waar men voor ziektekosten moet worden verzekerd. Voor deskundig advies ter zake kan in contact worden getreden met het deskundige van het Nederlands-Belgisch Centrum.